Advokatfirmaet Buttingsrud er et velrennomert advokatkontor som har drevet virksomhet fra starten av 1920-tallet. Firmaet er kjent for høy faglig standard og for å bidra til fornuftige løsninger og gi praktiske råd.
 
Firmaet har alltid hatt en sterk forankring i det lokale næringsliv. Både ved at firmaet har fungert som juridisk støttespiller, og ved at firmaets partnere og ansatte til enhver tid har hatt en rekke styreverv i lokale virksomheter. 
 
Opprinnelig har firmaet hatt et betydelig sakstilfang for landbruket, privatpersoner i nærområdet og innen alminnelig forretningsjus. Firmaet har eksempelvis ført odel- og allmenningsrettsaker over hele landet, og i takt med utviklingen innen næringslivet har firmaet nå også bistått i en rekke overdragelser av virksomheter og eiendomsselskaper. Virksomhetsoverdragelser og transaksjonsrelatert rådgivning er et naturlig satsningsområde for oss ettersom flere av våre partnere har erfaring innen denne type saker fra to av de største forretningsadvokatfirmaene i Norge.
 

Vi bistår imidlertid til enhver tid også privatpersoner innen de fleste rettsområder. Eksempelvis i saker knyttet til fast eiendom, arve- og familierett og kjøpsrett. Videre bistår vi også offentlig myndighet og kommuner.
 
Prosedyre har vært og er et sentralt forretningsområde for oss. Firmaet har til enhver tid saker for de alminnelige domstoler og jordskifteretten. Firmaets advokater innehar omfattende prosedyreerfaring, herunder erfaring fra et betydelig antall saker for Høyesterett.
 
Firmaet var frem til 1. august 2015 lokalisert på Jevnaker, men har flyttet til Hvervenmoveien 49 i Hønefoss. Våre eksisterende klienter har blitt med på flyttingen og vi vil fortsatt ha Jevnaker og andre deler av Oppland som vårt lokalområde.