ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR

Innledning.

Advokatene i Advokatene Buttingsrud har tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive advokatvirksomhet. Yrkestittelen er advokat. Tittelen er gitt i Norge. Advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Advokatene Buttingsrud vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitets-sikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Den Norske Advokatforenings salærveiledning.

Advokatene Buttingsruds interne saks-behandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

Etablering av oppdraget.

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan, eller bør, påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det tas da forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av hvitvaskingsloven.

Firmaets ressurser.

I firmaet arbeider det følgende kategorier medarbeidere som utfører arbeid for klienter:

Advokat
Advokatfullmektig
Sekretær

Gjennomføring av oppdraget.

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på best mulige måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av advokat, advokat-fullmektig, advokatassistent eller sekretær.

Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn.

Timepriser.

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet timepriser fra kr 925,- (offentlig salærsats pr. januar 2012) til kr 2 000,- ekskl. merverdiavgift. Dette tilsvarer fra kr 1 156,25 til kr 2 500,- inkl. 25 % merverdiavgift. Porto er inkludert i timeprisen, med unntak av ekstraordinære forsendelser.

For oppdrag utført av advokatfullmektig, faktureres kr 1 000,- ekskl. merverdiavgift – dvs. kr 1 250,- inkl. merverdiavgift.

Fakturering og betaling.

Dersom annet ikke er avtalt, vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted. Fakturaer forfaller vanligvis til betaling 8 – 14 dager etter fakturaens dato. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Normalt vil det med fakturaen bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og det samlede timetall for den aktuelle periode. Alternativt vil det i følgebrev bli opplyst hvilket utført arbeid fakturaen bygger på.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen normalt fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

Utlegg/omkostninger.

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal normalt avklares med klienten før de pådras, med mindre de er en integrert del av oppdraget, eller er nødvendige for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.

I saker som gjelder fast eiendom eller saker som føres for retten vil klienten alltid, med mindre noe annet er avtalt, være ansvarlig for de offentlige gebyrer som påløper så som tinglysings-, byggesaks-, klage- og rettsgebyr.

Det gjøres oppmerksom på at det som regel påløper 25 % merverdiavgift på de utlegg/omkostninger som påløper i saken.

Fri rettshjelp.

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntektsgrenser, som pr. januar 2013 er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller/samboere. Formuesgrensen er kr 100 000,-. Fylkesmannen kan i visse tilfeller gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest. I saker om fri rettshjelp påløper det normalt en egenandel på 25 %, oppad begrenset til p.t. kr 4 725,- (5 ganger timesatsen for fri rettshjelp som p.t. utgjør kr 945,-). I saker om fri rettshjelp vil klienten normalt bli avkrevet egenandelen på forhånd. Egenandelen vil i tilfelle bli satt inn på advokatens klientkonto og avregnet ved avslutningen av oppdraget.

Rettshjelpsforsikring.

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Advokaten vil selv varsle forsikringsselskapet, men forsikringspolisen må leveres til advokaten av klienten.

Dersom salær og utlegg kan kreves dekket under rettshjelpsforsikringen kan dette kreves refundert av forsikringsselskapet (som dekker opp til kr 80 000,- til kr 100 000,-, alt etter de konkrete vilkår) etter fradrag av egenandel i henhold til vilkårene. Denne er normalt på kr 2 000,- til kr 10 000,- + 20 % av overskytende.

Vi besørger saken meldt inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensikts-messig. Dette forutsetter at klienten gir oss opp-lysninger om forsikringspolisens nummer. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Klienten er fullt ut ansvarlig for dette.

Klientens eget forhold.

Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all relevant korrespondanse ut og inn til vårt kontor i saken. Slik korrespondanse bør oppbevares, idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

Ansvar for sakens utfall, ilagte saksomkostninger/ rettsgebyr og forholdet til tilkjente saksomkostninger.

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten likevel være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men disse ikke betales av motparten, vil klienten likevel være ansvarlig i forhold til betalingen av vårt salær, idet det er klienten og ikke advokaten som har risikoen for motpartens betalingsvilje eller betalingsevne.

Taushetsplikt/personopplysningsloven.

Advokater og disses ansatte har fortrolighets- og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvit-vaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Mange av opplysningene vil være person-opplysninger. Disse vil bli behandlet i overens-stemmelse med kravene i personopplysningsloven. Det vises til oppslag på kontoret angående dette.

E-post.

Personsensitive opplysninger sendes ikke pr. e-post dersom ikke klienten har samtykket til det. Klienten anses å ha samtykket ved å oppgi hvilken e-post-adresse som ønskes nyttet til korrespondanse.

Klageadgang.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder. Denne løper fra det tidspunkt klager ble, eller burde blitt, kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Den Norske Advokatforenings regionale disiplinærutvalg for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på; www.advokatforeningen.no/Etiske-regler/ ogwww.advokatenhjelperdeg.no. Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning.

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Det er tegnet obligatorisk ansvarsforsikring for kr 8 000 000,- pr. advokat, begrenset til kr 2 000 000,- pr. oppdrag pr. skadelidt, hos Chartis Europe SA (tidl. AIG Europe SA), Fr. Nansenspl. 4, postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, tlf. 22 00 20 20, telefax 22 00 20 21.